banner

Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2022-2023, những thông tin cần biết

Học sinh-sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân tham gia đóng BHYT tại trường đang theo học, không tham gia BHYT hộ gia đình. Mức đóng BHYT của nhóm đối tượng này không thay đổi so với năm học trước, dựa trên mức lương cơ sở là 1,49 triệu đồng.

Ảnh minh họa: Sưu tầm internet

1. Mức đóng BHYT học sinh-sinh viên không thay đổi

Về mức đóng, số tiền BHYT học sinh-sinh viên bằng 4,5% mức lương cơ sở nhân (X) số tháng tương ứng thời hạn sử dụng của thẻ BHYT (X) 70%. Hiện tại, mức đóng dựa trên mức lương cơ sở từ 1/7/2019 là 1,49 triệu đồng.

Thông tin cần biết về bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2022-2023 ảnh 1

Mức đóng BHYT học sinh-sinh viên của năm học 2022-2023.

Đối với trường hợp học sinh-sinh viên năm đầu cấp hoặc đã tham gia BHYT gián đoạn trong năm học trước, thì tham gia BHYT ngay từ đầu năm học.

Khi Nhà nước điều chỉnh mức lương cơ sở, tỷ lệ đóng BHYT, người tham gia và Ngân sách nhà nước không phải đóng bổ sung, hoặc không được hoàn trả phần chênh lệch do điều chỉnh đối với thời gian còn lại mà người tham gia đã đóng BHYT.

Học sinh-sinh viên đóng tại nhà trường nơi đang theo học. Nhà trường có trách nhiệm lập danh sách tham gia BHYT, tổ chức thu tiền đóng BHYT học sinh-sinh viên, chuyển nộp cho cơ quan BHXH.

Khi nhận đủ hồ sơ và số tiền đóng đã chuyển vào tài khoản cơ quan BHYT, cơ quan BHXH có trách nhiệm phát hành và chuyển giao thẻ kịp thời cho nhà trường để phát cho học sinh-sinh viên.

Học sinh-sinh viên có thể đăng ký theo các phương thức đóng linh hoạt: 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng. Trường hợp tham gia phương thức 3 tháng, 6 tháng, khi thẻ sắp hết hạn, nhà trường đôn đốc học sinh-sinh viên tiếp tục đăng ký tham gia để thẻ có giá trị liên tục đến hết năm tài chính.

Trường hợp học sinh-sinh viên có thẻ BHYT hết hạn sử dụng rơi vào các tháng còn lại trong năm 2022, hoặc chưa tham gia BHYT trước đó, nhà trường lập danh sách mua thẻ BHYT cho học sinh-sinh viên những tháng còn lại cho đến 31/12/2022 và thực hiện theo phương thức nêu trên cho cả năm 2023.

Quy định với học sinh-sinh viên diện đối tượng chính sách

Đối với học sinh-sinh viên thuộc diện hộ gia đình cận nghèo, theo quy định phải tham gia BHYT tại địa phương, với mức hỗ trợ 70% từ ngân sách nhà nước. Nếu chưa tham gia BHYT ở địa phương thì tham gia BHYT học sinh-sinh viên tại trường. Nếu sau đó được cấp thẻ theo đối tượng khác, thì sẽ được hoàn trả theo quy định, tức là thoái trả tiền đã đóng từ thời điểm thẻ BHYT được cấp theo nhóm mới bắt đầu có giá trị sử dụng.

Học sinh-sinh viên có thẻ BHYT thuộc nhóm đối tượng khác (thân nhân công an; quân đội; Ban cơ yếu; nghèo; cận nghèo…) nếu hết giá trị sử dụng thẻ BHYT và không tiếp tục tham gia theo nhóm đối tượng khác, thì tiếp tục tham gia theo nhóm học sinh-sinh viên ngay từ tháng tiếp theo tại trường đang theo học đến hết thời hạn chung của nhà trường.

Thời hạn sử dụng thẻ BHYT

Thẻ BHYT học sinh-sinh viên có giá trị sử dụng căn cứ theo khoản 7, Điều 13 của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ.

Giá trị sử dụng của thẻ BHYT tương ứng số tiền đóng BHYT theo quy định như sau:

Trường hợp tham gia BHYT liên tục, thẻ BHYT có giá trị từ ngày 1 của tháng liền kề tháng thẻ BHYT cũ hết giá trị sử dụng. Trường hợp tham gia không liên tục hoặc gián đoạn không quá 3 tháng, thẻ BHYTế chỉ có giá trị từ ngày 1 của tháng đóng tiền. Trường hợp tham gia BHYT lần đầu hoặc tham gia không liên tục quá 3 tháng trong năm tài chính, thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày 1 của tháng liền kề tháng đóng tiền.

Giá trị thẻ BHYT được cấp hằng năm cho học sinh của cơ sở giáo dục phổ thông.

Cụ thể, đối với học sinh lớp 1, giá trị sử dụng bắt đầu từ ngày 1/10 năm đầu tiên của cấp tiểu học, hoặc ngày 1/11, hoặc 1/12 tháng liền kề tháng trẻ đủ 72 tháng tuổi.

Đối với học sinh lớp 12, thẻ có giá trị sử dụng đến hết ngày 30/9 của năm đó.

Đối với học sinh, sinh viên năm thứ nhất của khóa học, thẻ có giá trị sử dụng từ ngày nhập học, trừ trường hợp thẻ của học sinh lớp 12 đang còn giá trị sử dụng.

Đối với học sinh, sinh viên năm cuối của khóa học, thẻ có giá trị sử dụng đến ngày cuối của tháng kết thúc khóa học.

Học sinh-sinh viên đóng tiền mua thẻ BHYT trước ngày 30/9/2022: thẻ có giá trị từ ngày 1/10/2022.

Thẻ BHYT có giá trị từ ngày nhà trường nộp đủ hồ sơ và đóng tiền BHYT cho cơ quan BHXH.

Riêng tháng 10/2022, nộp tiền và lập hồ sơ chậm nhất ngày 31/10/2022: Thẻ học sinh-sinh viên có giá trị từ ngày 1/10/2022.

 

Tác giả (nguồn): Theo Nhân dân
Cập nhật lúc: 28/08/2022, 23:02