banner

Bộ Y tế khẩn trương hướng dẫn hưởng BHXH đối với người lao động mắc Covid-19

Ngày 16/8/2022, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 5249/VPCP-KGVX về việc hướng dẫn giải quyết chế độ nghỉ việc hưởng BHXH đối với người lao động mắc Covid-19.

Ảnh minh họa: Sưu tầm internet

Công văn nêu rõ, xét đề nghị của Bộ Y tế tại văn bản số 4186/BYT-KCB ngày 4/8/2022 về việc thực hiện Công văn số 4432/VPCP-KGVX ngày 15/7/2022 và Thông báo số 210/TB-VPCP ngày 20/7/2022 của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:

Thứ nhất, việc giải quyết chế độ nghỉ việc hưởng BHXH đối với người lao động mắc Covid-19 đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Y tế, BHXH Việt Nam phối hợp giải quyết theo quy định. Những vấn đề vượt thẩm quyền cần báo cáo cấp có thẩm quyền.

Thứ hai, tại Tờ trình số 831/TTr-BYT ngày 23/6/2022, Bộ Y tế đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ về thẩm quyền giải quyết cần có Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Căn cứ báo cáo của Bộ Y tế, Thủ tướng Chính phủ đã giao

Bộ Y tế chủ trì hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ để Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội (văn bản số 4432/VPCP-KGVX ngày 15/7/2022). Tuy nhiên, tại cuộc họp ngày 18/7/2022 tại trụ sở Chính phủ gồm đại diện lãnh đạo các cơ quan: Y tế, Nội vụ, BHXH Việt Nam; đại diện Ủy ban Xã hội của Quốc hội; đại diện các Bộ: Tư pháp, Tài chính, Lao động-Thương binh và Xã hội bàn về vấn đề này, các ý kiến (bao gồm ý kiến Bộ Y tế) đều thống nhất thẩm quyền xử lý hoàn toàn thuộc Bộ Y tế, không cần trình Chính phủ hay Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ Y tế cần khẩn trương có hướng dẫn theo đúng thẩm quyền, quy định.

Căn cứ ý kiến các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng đã có kết luận và Văn phòng Chính phủ đã có thông báo số 210/TB-VPCP ngày 20/7/2022, đề nghị Bộ Y tế theo thẩm quyền, căn cứ pháp luật hiện hành khẩn trương có văn bản quy định, hướng dẫn; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 25/8/2022.

Trường hợp ngoài văn bản quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế vẫn còn các vấn đề vượt thẩm quyền của Bộ, Bộ cần chủ động, tích cực chuẩn bị, trình theo quy định./.

Tác giả (nguồn): Theo Nhân dân online
Cập nhật lúc: 18/08/2022, 16:17