banner

Danh mục mức lương cơ sở theo các năm

Danh mục mức lương cơ sở

 

Thời điểm áp dụng

Mức lương cơ sở (đồng/tháng)

Căn cứ pháp lý

Từ ngày 01/4/1993 đến hết  tháng 12/1996

120.000

Nghị định số 25-CP

Từ ngày 01/01/1997 đến hết tháng 12/1999

144.000

Nghị định số 06/CP

Từ ngày 01/01/2000 đến hết tháng 12/2000

180.000

Nghị định số 175/1999/NĐ-CP

Từ ngày 01/01/2001 đến hết tháng 9/2004

210.000

Nghị định số 77/2000/NĐ-CP

Từ 01/10/2004 đến hết tháng 9/2005

290.000

Nghị định số 203/2004/NĐ-CP

Từ 01/10/2005 đến hết tháng 9/2006

350.000

Nghị định số 118/2005/NĐ-CP

Từ 01/10/2006 đến hết tháng 12/2007

450.000

Nghị định số 94/2006/NĐ-CP

Từ 01/01/2008 đến hết tháng 4/2008

540.000

Nghị định số 166/2007/NĐ-CP 

Từ 01/05/2009 đến hết tháng 4/2009

650.000

Nghị định số 33/2009/NĐ-CP

Từ 01/05/2010 đến hết tháng 4/2011

730.000

Nghị định số 28/2010/NĐ-CP

Từ 01/05/2011 đến hết tháng 4/2012

830.000

Nghị định số 22/2011/NĐ-CP

Từ 01/05/2012 đến hết tháng 6/2013

1.050.000

Nghị định số 31/2012/NĐ-CP

Từ 01/07/2013 đến hết tháng 4/2016

1.150.000

Nghị định số 66/2013/NĐ-CP

Từ 01/05/2016 đến hết tháng 6/2017

1.210.000

Nghị định số 47/2016/NĐ-CP

Từ 01/07/2017 đến hết tháng 6/2018

1.300.000

Nghị định số 47/2017/NĐ-CP

Từ 01/07/2018 đến hết tháng 6/2019

1.390.000

Nghị định số 72/2018/NĐ-CP

Từ 7/2019

1.490.000

Nghị định số 38/2019/NĐ-CP