banner

BẢO HIỂM XÃ HỘI BỘ QUỐC PHÒNG
Địa chỉ: 34C Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 069.551817 Fax: 04.6270.2412 Email: lienhebhxhbqp@gmail.com

I. Vị trí và chức năng

Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng là cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng, có chức năng tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng đang phục vụ trong Quân đội (sau đây gọi tắt là người lao động) và các đối tượng liên quan do pháp luật quy định; bảo hiểm y tế đối với thân nhân quân nhân, thân nhân người làm công tác cơ yếu và thân nhân công nhân và viên chức quốc phòng; chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trong phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Giúp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng xây dựng kế hoạch công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế dài hạn, trung hạn và hằng năm trong Bộ Quốc phòng.

2. Ban hành văn bản hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ; mẫu biểu hồ sơ, trình tự, thủ tục giải quyết chế độ, chính sách và thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật. Phối hợp với các cơ quan chức năng đề xuất Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xây dựng, sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách và ban hành văn bản quy phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

3. Tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; xuất bản Thông tin công tác bảo hiểm xã hội trong Quân đội; quản lý Trang tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng theo đúng quy định của pháp luật và Bộ Quốc phòng.

4. Hằng năm, phối hợp với Cục Tài chính xây dựng phương án phân bổ dự toán thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của các cơ quan, đơn vị, trình Bộ trưởng Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định giao dự toán thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho các cơ quan, đơn vị theo quy định; thông báo dự toán thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho các cơ quan, đơn vị để thực hiện. Tổ chức thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với các cơ quan, đơn vị và nộp về Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo quy định của pháp luật.

5. Cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho người lao động trong các cơ quan, đơn vị. Xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội khi người lao động phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần. Cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với thân nhân quân nhân, thân nhân người làm công tác cơ yếu, thân nhân công nhân và viên chức quốc phòng đang công tác trong Quân đội và các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

6. Tiếp nhận hồ sơ và xem xét giải quyết hưởng các chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí, tử tuất, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản và sau khi điều trị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định. Giới thiệu người lao động về bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để hưởng lương hưu, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Giới thiệu thân nhân người lao động hưởng trợ cấp tuất hằng tháng. Giới thiệu người lao động đi giám định mức suy giảm khả năng lao động tại các Hội đồng Giám định y khoa của Bộ Quốc phòng theo quy định.

7. Ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với các cơ sở quân y đủ điều kiện khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo Quyết định của Bộ Quốc phòng.

8. Chủ trì quản lý quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và sử dụng để thanh toán các khoản chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định. Chủ trì, phối hợp với Cục Quân y, Cục Tài chính xây dựng kế hoạch sử dụng phần quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trong năm chưa sử dụng hết (nếu có), báo cáo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định.

9.  Hằng quý, hằng năm xác nhận và thẩm định quyết toán thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với các cơ quan, đơn vị; giám định và thanh quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế với các bệnh viện, bệnh xá trong Quân đội ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế với Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng; tổng hợp báo cáo quyết toán thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

10. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi trả bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với các cơ quan, đơn vị hoặc từ chối chi trả theo quy định của pháp luật. Phối hợp với cơ quan Thanh tra, thực hiện thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý những hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với cơ quan, đơn vị trong Bộ Quốc phòng.

11. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của các cơ quan Cán bộ, Quân lực, Tài chính, Quân y trong toàn quân.

12. Phối hợp với các cơ quan chức năng, giúp Thủ trưởng Bộ Quốc phòng báo cáo về tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội trong Bộ Quốc phòng với Đoàn giám sát của Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội theo quy định.

13. Cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin về đóng và quyền được hưởng các chế độ, chính sách, thủ tục thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế khi người lao động, người sử dụng lao động và cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền yêu cầu, trên cơ sở quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng về bảo vệ bí mật nhà nước.

14. Quản lý tài chính, tài sản cơ quan Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng và tổ chức thực hiện công tác thống kê, kế toán về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

15. Mở tài khoản tiền gửi tại Kho bạc nhà nước, ngân hàng thương mại để phản ánh các khoản thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản lý tài chính bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

16. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; quản lý, lưu trữ hồ sơ các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật và của Bộ Quốc phòng.

17. Phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong Bộ Quốc phòng. Thực hiện các quyền và trách nhiệm theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

18. Chủ trì, phối hợp với các Cục: Chính sách, Quân y, Tài chính và các cơ quan chức năng có liên quan, hằng năm hoặc đột xuất, báo cáo Thủ trưởng Bộ Quốc phòng về tình hình thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và quản lý các quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trong Bộ Quốc phòng.

19. Xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do cấp có thẩm quyền giao.